Wideofilmowanie i filmy ślubne
Szukaj kamerzysty w Twoim mieście:

Regulamin współpracy


REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z SERWISEM  
www.filmy-wesele.pl

Definicje:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚDE) za pomocą Serwisu przez Wydawcę  na rzecz osób zajmujących się wideofilmowaniem ślubnym (dalej jako: „Kamerzysta”). Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UŚDE.
   
 2. W przypadku Kamerzystów, którzy zarejestrowali się w Serwisie od dnia 03.09.2018r.   Regulamin stanowi całość stosunków umownych pomiędzy Kamerzystą a Wydawcą dotyczących świadczenia usług, o których mowa w  Regulaminie. W stosunku do Kamerzystów, którzy podpisywali z Wydawcą umowy oraz akceptowali regulamin obowiązujący do dnia 03.09.2018r. niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy wydany w zobowiązaniu ciągłym, o którym mowa art. 3841 kodeksu cywilnego i obowiązuje w stosunkach pomiędzy stronami o ile Kamerzysta nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
   
 3. Usługa świadczona jest przez Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska spółka cywilna, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472115090 (dalej jako: „Wydawca”).


§2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług reklamowych przez Wydawcę na stronie internetowej Serwisu.
   
 2. W ramach świadczonych usług Wydawca na stronie internetowej Serwisu zamieszcza informacje o Kamerzyście: portfolio Kamerzysty, opis usług oraz jego ofertę tj. informacje podane przez Kamerzystę zgodnie z § 4 ust. 6 lit. b) i c). Obok ww. informacji Wydawca umieszcza interaktywny formularz kontaktowy umożliwiający złożenie Poleceń przez Parę Młodą. W ofercie oraz opisie Kamerzysta nie może  podawać swoich  danych kontaktowych ani też danych kontaktowych osób trzecich  takich jak: e-mail, telefon, adres www, nazwisko, nazwa firmy itp.
   
 3. Każdorazowe złożenie Polecenia przez Parę Młodą powoduje wysłanie tej informacji do Kamerzysty i Wydawcy oraz wysłanie danych kontaktowych Kamerzysty do Pary Młodej.
   
 4. Kamerzysta zobowiązuje się skontaktować niezwłocznie z każdą Parą Młodą, która wypełni formularz, przy czym dołoży wszelkich starań, by odbyło się to w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza.

§ 3
Prawa autorskie, prawa do wizerunku, zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. Kamerzysta oświadcza, iż w stosunku do filmów wgranych do Serwisu za pomocą panelu Kamerzysty, przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa do rozpowszechnienia wizerunków osób uwidocznionych na zdjęciach oraz, w przypadku w którym wizerunki tych osób pozwalają na ich pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, prawo do przetwarzania ich danych osobowych w celach świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Ponadto Kamerzysta oświadcza, że wygrywane do Serwisu filmy nie naruszą żadnych innych praw osób trzecich w tym dóbr osobistych.
   
 2. W stosunku do filmów wgranych do Serwisu za pomocą panelu Kamerzysty, Kamerzysta udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: udostępnienie utworów (filmów) na stronie internetowej Serwisu w celu świadczenia przez Wydawcę usług, o których mowa w Regulaminie. Licencja zostaje udzielna na czas nieokreślony, wypowiedzenie odpowiednio: Regulaminu lub Umowy skutkuje wypowiedzeniem niniejszej licencji w terminach określonych w § 10 za wątkiem sytuacji, w której wypowiedzenie umowy przez Wydawcę  następuje bez zachowania terminu wypowiedzenia.
   
 3. Kamerzystę obowiązuje zakaz umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści (w formie zdjęć lub opisów) naruszających obowiązujące przepisy prawa. 
   

§ 4
Początek współpracy

 1. Rejestracja danych w serwisie następuje poprzez panel – czyli specjalną stronę internetową, do której Kamerzysta ma dostęp po podaniu hasła. Login Kamerzysty to jego adres e-mail.
   
 2. Kamerzysta otrzymuje hasło po pierwszej wstępnej rejestracji. W przypadku, kiedy Kamerzysta zapomni hasła może skorzystać z funkcji „Przypomnienia hasła” dostępnej na stronie głównej serwisu.
   
 3. Hasło i dostęp do panelu są przeznaczone tylko dla Kamerzysty. Kamerzysta nie powinien udostępniać hasła do panelu osobom trzecim.
   
 4. W panelu administracyjnym znajduje się do skopiowania unikatowy link dla Kamerzysty, dzięki któremu bez wpisywania danych Kamerzysta loguje się do panelu administracyjnego.
   
 5. Jeden Kamerzysta może założyć tylko jedno konto na portalu. Niedopuszczalne jest, aby Kamerzysta posiadał kilka ofert w serwisie.
   
 6. Obowiązkiem Kamerzysty jest wykonanie następujących czynności
  a) Uzupełnienie zakładki – Edycja danych ogólnych,
  b) Uzupełnienie zakładki – edycja danych opisowych,
  c) Uzupełnienie galerii ze zdjęciami,

  W przypadku niejasności co do sposobu uzupełnienia danych należy skontaktować się z redakcją serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo doboru i publikacji wybranych informacji podanych przez Kamerzystę.
   
 7. W danych opisowych jak i na zdjęciach Kamerzysta nie może podawać danych kontaktowych swoich ani osób trzecich (nazwiska, telefonów, adresu, loga, e-mail, adresu strony www, nazwy firmy, numerów komunikatorów itd.)  Kamerzysta wyraża zgodę na publikację swoich filmów w portalu www.filmy-wesele.pl bez podpisu.
   
 8. Kamerzysta musi przesłać poprzez panel przynajmniej 3 a maksymalnie 12 filmów własnego autorstwa. Filmy powinny być przykładem wideofilmowania i prezentować umiejętności Kamerzysty.
   
 9. Panel przyjmuje filmy spełniające wymogi techniczne (wielkość pliku to 512 MB; format MP4, MOV, AVI, MWV) – w przypadku problemów technicznych, filmy można przesłać mailem na adres redakcji serwisu.
   
 10. Umieszczane w Serwisie dane oraz zdjęcia można później zmieniać oraz uzupełniać.
   
 11. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

§ 5
Edycja informacji

 1. Po rozpoczęciu współpracy oraz w trakcie publikacji oferty na stronie serwisu, Kamerzysta może w każdej chwili edytować swoją ofertę. Możliwość edycji dotyczy zarówno samej treści prezentowanej oferty, jak również zdjęć zamieszczonych w galerii.
   
 2. Filmy prezentowane w ofercie Kamerzysty muszą spełniać określone wymogi techniczne podane na stronie: wielkość pliku to 512 MB; format MP4, MOV, AVI, MWV. Ograniczenia w formacie filmów podyktowane są przejrzystością strony Kamerzysty i jakością prezentowanych materiałów wideo.
   
 3. Kamerzysta prezentuje cennik swojej oferty standardowej (która, w stosunku do treści, jest jednakowa dla wszystkich współpracujących Kamerzystów) w celu umożliwienia Parom Młodym szybkiego porównania cen. Dodatkowo każdy Kamerzysta ma możliwość dodania ofert niestandardowych z uwzględnieniem własnych cen oraz treści oferty. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany cen zarówno w ofercie standardowej jak i niestandardowej.
   
 4. Dla relacji usługi odnoszącej się do konkretnej oferty prezentowanej przez Kamerzystę w dniu skierowania przez Parę Młodą  Polecenia,  obowiązuje cennik z dnia przesłania przez Parę Młodą Polecenia.
   
 5. Po uzupełnieniu całego profilu Kamerzysta współpracujący z serwisem ma możliwość udostępniania wolnych terminów w swoim kalendarzu, w zakładce „edycja terminów”. Aktywowanie takiej funkcji pozwala na uniknięcie zapytań za strony Par Młodych dotyczących tylko wolnego terminu w dniu ich ślubu oraz poprawę pozycji przy wyszukiwaniu Kamerzysty przez Pary Młode, które określiły termin ślubu.


§ 6
Polecenia - zbieranie, kontakt

 1. Para Młoda wysyłając Polecenie wypełnia formularz kontaktowy dostępny w ofercie każdego Kamerzysty. Polecenie to trafia w formie wiadomości mailowej zarówno do Kamerzysty jak i do redakcji serwisu.
   
 2. Kamerzysta ma obowiązek skontaktowania się z Parą Młodą w przeciągu 24 godzin od otrzymania polecenia. Jeżeli kontakt w tym czasie jest niemożliwy (np. urlop, wyjazd itp.) Kamerzysta powinien umieścić w widoczny sposób taką informację w swojej ofercie.
   
 3. Kamerzysta nie może przekazać danych osobowych Pary Młodej osobom trzecim bez zgody ww. osób.
   
 4. W przypadku, kiedy Kamerzysta nie będzie mógł wykonać usługi dla Pary Młodej może przesłać jej unikatowego linka polecającego innych Kamerzystów, który jest dostępny do pobrania w panelu administracyjnym Kamerzysty. Dotyczy to także innych poleceń otrzymanych spoza portalu.
   
 5. W przypadku kiedy Kamerzysta prześle linka polecającego do Pary Młodej i dzięki temu inny Kamerzysta zrealizuje Polecenie, to Kamerzysta polecający otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50zł brutto. Historia Poleceń jest widoczna w panelu administracyjnym.
   
 6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej Kamerzysta może otrzymać przelewem (żądanie to należy zgłosić do Wydawcy, warunkiem wykonania przelewu jest wystawienie przez Kamerzystę faktury VAT na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej), Kamerzysta może również potrącić ww. kwotę od następnej Faktury proforma wystawionej w portalu za zrealizowane Polecenie.
   
 7. W przypadku otrzymania Poleceń, które w treści nie zawierają konkretnych informacji od Pary Młodej (np. reklama, propozycje współpracy lub spam) należy skontaktować się z Wydawcą w celu usunięcia takiego Polecenia. Jeżeli Polecenie zostanie usunięte wówczas nie będzie ono wliczane do statystyk Kamerzysty prezentowanych w jego ofercie.


§ 7
Oznaczenie poleceń, rozliczenie, płatności

 1. Kamerzysta współpracujący z serwisem ma obowiązek oznaczenia Poleceń, które otrzymuje od Pary Młodej. Każde Polecenie należy oznaczyć w swoim panelu w zakładce „Twoje polecenia”, jako zrealizowane bądź niezrealizowane. Kamerzysta powinien oznaczyć takie polecenia w ciągu 7 dni od daty ślubu / wesela podanej przez Parę Młodą w zapytaniu wysłanym ze strony www.filmy-wesele.pl.
   
 2. Wydawca serwisu wysyła przypomnienia mailowe o konieczności oznaczenia poleceń.
   
 3. Natychmiast po oznaczeniu Polecenia jako zrealizowane zostanie wystawiona faktura VAT, którą Kamerzysta otrzymuje mailem. Fakturę można także pobrać w panelu administracyjnym. Termin płatności faktury VAT mija po 7 dniach od daty jej wystawienia. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe firmy:

  Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska s.c.,
  Pekao o/BB 62 1240 1170 1111 0010 2951 9348. 

  Kamerzysta ma możliwość zapłaty za fakturę VAT w formie przelewu lub za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl.
   
 4. Wartość faktury VAT za zrealizowane polecenie wynosi:
  - 150 zł brutto za jedno zrealizowane polecenie,
  - 115 zł brutto w przypadku kiedy Fotograf - www.fotograf-wesele.pl oraz Kamerzysta - (www.filmy-wesele.pl, www.kamerzysta.pl) mają połączone konta w obu        serwisach oraz podwójna usługa (Foto i Video) została zrealizowana dla jednego klienta. Cena dotyczy każdej z usług.
   
 5. Osoby zarejestrowane w portalu www.filmy-wesele.pl oraz www.kamerzysta.pl po dniu 21.11.2011, domyślnie otrzymują oryginał dokumentu płatności drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
   
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wydawca wysyła przypomnienie w formie wiadomości e-mail z prośbą o uregulowanie należności. Jeżeli mimo to należność nie wpłynie na konto, ponowny kontakt (telefoniczny) przypomina o zapłacie należności. Wydawca serwisu ma prawo do zawieszenia oferty Kamerzysty (usunięcia ze strony) do czasu uregulowania należności.
   
 7. W sytuacji nie dotrzymania terminu płatności Wydawca ma prawo do rozwiązania umowy z Kamerzystą bez zachowania terminu wypowiedzenia.
   
 8. Usługę świadczoną przez Wydawcę uznaje się za wykonaną w momencie, kiedy Kamerzysta lub Para Młoda potwierdzi wykonanie usługi i Kamerzysta opłaci stosowną prowizję.
   
 9. Wydawca ma prawo do weryfikacji poleceń oznaczonych przez Kamerzystę jako „niezrealizowane” lub nieoznaczonych przez Kamerzystę. W tym celu Wydawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Pary Młodej z prośbą o dostarczenie informacji o fakcie realizacji polecenia.
   
 10. Jeżeli Kamerzysta nie oznaczył danego Polecenia jako „zrealizowane” a Para Młoda potwierdzi realizację polecenia przez Kamerzystę, z którym nawiązała kontakt poprzez portal www.filmy-wesele.pl Kamerzysta ma obowiązek rozliczenia się z Wydawcą za to Polecenie, a Wydawca ma prawo wystawić fakturę VAT za wykonaną usługę.
   
 11. Ust. 10 powyżej stosuje się w przypadku, kiedy Kamerzysta nie wykonana bezpośrednio usługi dla Pary Młodej, z którą kontakt nastąpił przez portal www.filmy-wesele.pl, ale skontaktuje Parę Młodą z osobą/firmą trzecią, która tą usługę wykona.
   
 12. Jeżeli nawet pierwszy kontakt Pary Młodej nastąpi wcześniej niż poprzez portal www.filmy-wesele.pl, a Para Młoda wysłała Polecenie, to uznaje się, że na moment pierwszego kontaktu Para Młoda nie podjęła jeszcze decyzji i jeżeli doszło do wykonania usługi wideofilmowania przez Kamerzystę to Kamerzysta jest zobowiązany do wniesienia opłaty prowizyjnej.


§ 8
Opinie, komentarze

 1. Kamerzysta może otrzymać komentarz za wykonaną usługę od Pary Młodej, która skontaktowała się z nim poprzez serwis www.filmy-wesele.pl.
   
 2. Wydawca zachęca do proponowania Parom Młodym umieszczanie komentarzy, które znacząco wpływają na wizerunek Kamerzysty w serwisie.


§ 9
Wyróżnienia Kamerzystów, reklama, kolejność prezentacji

 1. O kolejności wyświetlania oferty Kamerzysty na stronie serwisu decydują punkty lojalnościowe. Punkty są przyznawane lub odejmowane według następującego wzoru:

  - Każdy miesiąc współpracy Kamerzysty z serwisem +5 pkt.
  - Każde polecenie oznaczone jako zrealizowane oznaczone później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +25 pkt.
  - Każde polecenie  oznaczone jako zrealizowane oznaczone nie później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +50 pkt.
  - Każdy komentarz od pary młodej, która kontaktowała się z Kamerzystą poprzez serwis i której polecenie zostało zrealizowane +5 pkt.
  - Dodanie linku do serwisu www.filmy-wesele.pl na własnej stronie związanej z wideofilmowaniem +150 pkt. (jednorazowo).
  - Dodanie dwóch wybranych na własnych stronach (max. dwóch) związanych z fotografią/wideofilmowaniem do serwisu http://www.fotograf-wesele.pl/, www.kamerzysta.pl, www.auta-wesele.pl, www.lokale-wesele.pl, www.wesele.com.pl oraz www.muzyka-wesele.pl +50 pkt. (jednorazowo za każdy serwis).

  - Spóźnienie o 7 dni z oznaczeniem poleceń -5 pkt.
  - Spóźnienie o 14 dni z oznaczeniem poleceń -20 pkt.
  - Spóźnienie o 7 dni z płatnością za fakturę proforma -5 pkt.
  - Spóźnienie o 14 dni z płatnością za fakturę proforma -20 pkt.
   
 2. Raz w roku przeliczane są wszystkie polecenia przesłane do Kamerzystów. Na podstawie tej analizy Kamerzyści otrzymują punkty bonusowe na okres jednego roku:
  - 1 500 punktów lojalnościowych, jeżeli % realizacji jest wyższy niż 15%
  - 1 000 punktów lojalnościowych dla Kamerzystów, którzy zrealizowali jakikolwiek ślub w ostatnim roku, przy czym % realizacji jest większy niż 8%.
  - 500 punktów lojalnościowych dla Kamerzystów, którzy posiadają konto w serwisie nie dłużej niż 24 miesiące, a otrzymali 5 lub mniej poleceń oraz nie dotyczą ich dwa powyższe warunki.

  Procent realizacji to stosunek poleceń zrealizowanych w danym roku lub w przeciągu ostatnich dwóch lat (pod uwagę brany jest korzystniejszy dla Kamerzystywynik) do wszystkich poleceń, których data ślubu przypada na dany rok / dane dwa lata. Polecenia, które przypadają na tą samą datę ślubu zliczane są jako jedno polecenie.
   
 3. Istnieje możliwość wykupienia punktów promocyjnych. Punkty promocyjne przyznawane są na okres miesiąca i wliczają się do sumy punktów lojalnościowych oraz punktów bonusowych, decydując tym samym o pozycji na listach wyszukiwania.
   
 4. Po wyborze w wyszukiwarce konkretnego miasta najpierw wyświetlają się oferty Kamerzystów, którzy obsługują dane miasto w kolejności według liczby pkt. lojalnościowych. Na dalszych miejscach znajdują się oferty Kamerzystów, nieposiadający punktów lojalnościowych którzy również realizują usługi w wyszukanym mieście (jednym z min. 10 wymienionych w ofercie).
   
 5. Na głównej stronie prezentowane są profile piętnastu Kamerzystów jako „Kamerzyści Miesiąca”. Początkiem każdego miesiąca wybierani są Kamerzyści, którzy w miesiącu poprzedzającym zrealizowali najwięcej poleceń otrzymanych poprzez serwis www.filmy-wesele.pl.
   
 6.  Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej promocji wizytówki w portalu.


§ 10
Zakończenie współpracy

 1. Kamerzysta ma możliwość rezygnacji ze współpracy z serwisem na etapie uzupełniania swojego profilu. W tym celu Kamerzysta powinien przesłać rezygnację wysyłając mail na adres wydawca@filmy-wesele.pl.
   
 2. Kamerzysta ma prawo do wypowiedzenia umowy (dotyczy Kamerzystów, którzy zawierali pisemną umowę z Wydawcą)  lub Regulaminu z zachowaniem  14 dniowego okresu wypowiedzenia.
   
 3. W sytuacji zakończenia współpracy z Wydawcą, oferta Kamerzysty zostaje usunięta ze strony Serwisu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust 4 poniżej. Wszystkie polecenia, jakie Kamerzysta otrzymał do czasu wygaśnięcia oferty, niezależnie od tego czy ich realizacja nastąpiła po zakończeniu współpracy  powinny być uregulowane na korzyść serwisu tzn. Kamerzysta ma obowiązek rozliczenia się w sposób uregulowany w §7
   
 4. Wydawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z Kamerzystą, nie uwzględniając 14 dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

 

§ 11
Dane osobowe

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Kamerzysty określa Polityka Prywatności.
   
 2. W zakresie realizacji Usług opisanych w  § 2 niniejszego Regulaminu, Strony, każda w zakresie własnych usług świadczonych dla Pary Młodej, są niezależnymi administratorami danych osobowych Pary Młodej. Kamerzysta jest w pełni odpowiedzialny za realizację własnych obowiązków administratora danych osobowych w tym za realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
   
 3. Kamerzysta ponosi wobec Wydawcy odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Wydawca poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Kamerzystę, w tym lecz nie wyłączenie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Pary Młodej obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
   
 4. Wydawca serwisu nie udostępnia danych osobowych Kamerzysty osobom trzecim. Wszelkie informacje na temat adresu, telefonu itp. są do wglądu tylko dla pracowników serwisu,  Par Młodych oraz wskazanych w Polityce Prywatności podmiotów, którym dane powierzenie są do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO.
   
 5. W związku z faktem, iż w ramach usług realizowanych przez Wydawcę, Kamerzysta wgrywa do Serwisu zdjęcia i tym samym udostępnia wizerunki uwidocznionych tam osób, Kamerzysta oświadcza iż jest administratorem danych osobowych tych osób w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO. W związku z powyższym Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania, o treści wskazanej w ust. 6-10 poniżej.
   
 6. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej decyduje wyłącznie Kamerzysta.
   
 7. Wydawca  jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
   
 8. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres obowiązywania niniejszego Regulaminu.
   
 9. Wydawca w związku z powierzeniem przetwarzania danych zobowiązany będzie w szczególności do:
  a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług , o których mowa w § 2 Regulaminu oraz na inne udokumentowane polecenie Kamerzysty jako administratora danych osobowych;
  b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  c. podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  d. do wspomagania Kamerzysty jako administratora w zakresie odpowiadania na żądania użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych;
  e. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Kamerzyście jako administratorowi danych osobowych w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
  f. po zakończeniu świadczenia usług opisanych Umową, zależnie od decyzji Kamerzysty - usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp;
  g. udostępnienia Kamerzyście wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa;
  h. wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub tę Umowę;
   
 10. Wydawca niezwłocznie powiadomi Kamerzystę  o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.

 

§ 12
Reklamacje

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Kamerzystę poprzez zgłaszanie tego Wydawcy na adres e-mail: wydawca@filmy-wesele.pl.
   
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Kamerzysty;
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
   
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
   
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca powiadomi Kamerzystę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2019 r.
   
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego regulaminu a warunkami współpracy indywidualnie i pisemnie uzgodnionymi między serwisem a Kamerzystą, stosuje się warunki indywidualnie uzgodnione.

 

Wykonanie: DigiHex Systems